Prof. Dr hab. Jan Andrzej Kłoczowski OP
Kierownik Katedry Filozofii Religii
Wydział Filozofii Papieskiej Akademii Teologicznej
ul. Stolarska 12, 31-043 Kraków
tel. +48 (12) 423-16-13 w.238;
e-mail [email protected]

O sobie...
Urodziłem się w Warszawie 5 lipca 1937 roku. Szkołę podstawową oraz średnią ukończyłem w Poznaniu (matura 1955 r.). W Poznaniu też uzyskałem w roku 1960 tytuł magistra historii sztuki za rozprawę pt. Późnogotycki ołtarz zwany Jerozolimskim z Kościoła Najświętszej Marii Panny w Gdańsku. W latach 1961-63 pracowałem jako młodszy, a następnie starszy asystent przy Katedrze Historii Sztuki KUL, przygotowując rozprawę doktorską pod kierunkiem prof. Lecha Kalinowskiego z Krakowa. W roku 1963 wstąpiłem do zakonu oo. Dominikanów, gdzie po ukończeniu nowicjatu odbyłem studia z zakresu filozofii i teologii. W tym czasie, w latach 1966-71, uczestniczyłem w seminarium prowadzonym przez ks. prof. Mariana Jaworskiego. Pod jego kierunkiem napisałem pracę o Religijnych źródłach ateizmu Ludwika Feuerbacha, co stało się podstawą przyznania mi tytułu lektora św. teologii (wewnętrzny tytuł naukowy zakonu). Na zlecenie władz zakonnych studia kontynuowałem w Lublinie na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej, pisząc pod kierunkiem prof. Zofii Zdybickiej rozprawę doktorską pt. Człowiek bogiem człowieka. Filozoficzny kontekst interpretacji religii w myśli Ludwika Feuerbacha (1975, publikacja drukiem 1979). Od 1970 do 1986 byłem duszpasterzem akademickim w Beczce, uczestniczyłem m.in. w organizacji wykładów Studium Myśli Chrześcijańskiej w latach 1976-86.
W 1971 r. rozpocząłem wykłady w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym oo. Dominikanów w Krakowie w zakresie filozofii religii, dziejów myśli XIX i XX wieku, filozofii Boga. Od roku 1979 prowadzę wykłady z zakresu filozofii i fenomenologii religii w ramach Wydziału Teologicznego w Krakowie, a od 1982 Papieskiej Akademii Teologicznej, gdzie od 1983 roku byłem zatrudniony na stanowisku adiunkta, od 1990 na stanowisku docenta, zaś od 1999 na stanowisku profesora. Obok wykładów kursorycznych prowadziłem wykłady monograficzne na następujące tematy (od 1990 r. wykłady wspólne dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydz. Filozoficzny oraz PAT):

:: 1983/84 Alienacyjna teoria religii
:: 1984/85 Marksistowska teoria religii
:: 1985/86 Mistrzowie podejrzeń - Fryderyk Nietzsche
:: 1986/87 Filozofia mistyki
:: 1987/88 Leszek Kołakowski i spór o wartość poznania religijnego
:: 1988/89 Antropologia mitu
:: 1989/90 Gnoza - od religii do ideologii
:: 1990/90 Filozofia Leszka Kołakowskiego
:: 1990/91 Fenomenologia religii (wybrane zagadnienia)
:: 1991/92 Antropologia symbolu religijnego
:: 1992/93 Unde malum
:: 1993/94 Unde bonum
:: 1994/95 Psychoterapia a religia
:: 1995/96 Filozofia miłości
:: 1996/97 Unde malum II
:: 1997/98 Jezus i Budda - studium porównawcze
:: 1998/99 Filozofia mistyki
:: 1999/00 Spór o religię. Od Oświecenia do postmodernizmu
:: 2000/01 Filozofia jako psychoterapia
:: 2001/02 Filozofia dialogu

Uczestniczyłem w kongresach i spotkaniach naukowych organizowanych przez ATK, KUL, Wydział Socjologii UW, Instytut Filozofii i Socjologii PAN oraz PAT. W latach 1985-89 pracowałem nad rozprawą habilitacyjną, którą przedstawiłem Radzie Wydziału Filozoficznego PAT w dniu 28 września 1989 roku, obroniłem zaś z początkiem 1990. Tytuł wydanej w 1993 r. rozprawy: Więcej niż mit. Leszka Kołakowskiego spory o religię. Otrzymałem wtedy nominację na stanowisko docenta oraz na kierownika Katedry Filozofii Religii na Wydziale Filozoficznym PAT. Rada Wydziału Filozoficznego PAT nadała mi tytuł profesorski w 1995 r., zatwierdzony przez Centralną Komisję ds. Tytułów Naukowych w dniu 21 czerwca 1999 roku.

Inne funkcje pełnione przeze mnie w ostatnim okresie:

:: Regens Polskiej Prowincji OO. Dominikanów (od 1990, III kadencja)
:: Rektor Kolegium Filozoficzno-Teologicznego OO. Dominikanów w Krakowie (1990-98)
:: Członek Zespołu Redakcyjnego "W drodze" (1973-1993)
:: Członek Redakcji miesięcznika "Znak"(1992-96)
:: Redaktor Naczelny "Logos i Ethos" (od 1997)
:: Członek Komisji Filozofii i Teologii Komitetu Badań Naukowych
:: Członek Rady Redakcyjnej "Przeglądu Filozoficznego. Nowa Seria" (1992 r)

prof. dr hab. Jan Andrzej Kłoczowski OP
Kraków 27 września 2000


dominikanie w Polsce